پاسخ سوال ۸ صفحه ۴۱ تکمیلی نهم با تشکر از خانم منصوره جعفری @math_sampad

پاسخ سوال ۸ صفحه ۴۱ تکمیلی نهم 
با تشکر از خانم منصوره جعفری
@math_sampad
پاسخ سوال ۸ صفحه ۴۱ تکمیلی نهم
با تشکر از خانم منصوره جعفری
@math_sampad