🔰انفجار پشت بازوها🔰 1️⃣پشت بازو سیم کش +معکوس20*4 2️⃣پشت بازو پرسی20*4 3️⃣هالتر خوابیده 15*3 4️⃣دمبل پشت سر 20*3 5️⃣شنا پشت بازو 15*3 5️⃣پارالل 15*3

🔰انفجار پشت بازوها🔰

1️⃣پشت بازو سیم کش +معکوس20*4

2️⃣پشت بازو پرسی20*4

3️⃣هالتر خوابیده 15*3

4️⃣دمبل پشت سر 20*3

5️⃣شنا پشت بازو 15*3

5️⃣پارالل 15*3