☝️☝️☝️☝️☝️☝️ تمرینات کاردیو مختص عضلات شکمی و مرکزی 🔴حرکت مورد نظر را در 2ست 8 تکرار انجام گردد.

☝️☝️☝️☝️☝️☝️
تمرینات کاردیو مختص عضلات شکمی و مرکزی

🔴حرکت مورد نظر را در 2ست 8 تکرار انجام گردد.