💪راهکارهای موثر برای چربی سوزی شکم 🔺حرکت مسگری یا پیچ کمر ▫️تمرینات شکم و زیر شکم ▪️تمرینات هوازی بعد از تمرین با وزنه 🔻تمرینات هوازی صبح ناشتا سی دقیقه

💪راهکارهای موثر برای چربی سوزی شکم

🔺حرکت مسگری یا پیچ کمر
▫️تمرینات شکم و زیر شکم
▪️تمرینات هوازی بعد از تمرین با وزنه
🔻تمرینات هوازی صبح ناشتا سی دقیقه