سنوات پشتوانه مالی که اداره کار برای پایان کار کارگران منظور نموده است. مبنای محاسبه آن معادل یک ماه حقوق قانون کار در پایان هر سال می باشد. طبق ماده 24 قانون تامین اجتماعی پرداخت آن در خاتمه کار منظور می شود.

سنوات
پشتوانه مالی که اداره کار برای پایان کار کارگران منظور نموده است. مبنای محاسبه آن معادل یک ماه حقوق قانون کار در پایان هر سال می باشد. طبق ماده 24 قانون تامین اجتماعی پرداخت آن در خاتمه کار منظور می شود.