کد اقتصادی چه کاربردی دارد؟ این کد همانند برچسبی جهت شناسایی و کنترل تمامی معاملات و فعالیتهای جاری شما در کشور توسط سازمان مالیاتی می باشد.گاهاً کد اقتصادی منجر به قانونی کردن اسناد و مستندات خرید و فروش و قراردادهاست. همانطور یکه در تعریف توضیح دادم شما باید قبل از هر گونه اقدامی هنگام تشکیل پرونده برای اخذ کد اقتصادی اقدام کنید و حتما مسئولین تشکیل پرونده این نکته را به شما گوشزد می کنند.

کد اقتصادی چه کاربردی دارد؟
این کد همانند برچسبی جهت شناسایی و کنترل تمامی معاملات و فعالیتهای جاری شما در کشور توسط سازمان مالیاتی می باشد.گاهاً کد اقتصادی منجر به قانونی کردن اسناد و مستندات خرید و فروش و قراردادهاست. همانطور یکه در تعریف توضیح دادم شما باید قبل از هر گونه اقدامی هنگام تشکیل پرونده برای اخذ کد اقتصادی اقدام کنید و حتما مسئولین تشکیل پرونده این نکته را به شما گوشزد می کنند.