حق اولاد : حق اولاد (عائله مندی) برای مشمولین قانون کار: حق اولاد(عائله مندی) در صورت داشتن شرایط زیر حداکثر تا 2 فرزند قابل پرداخت است. 1-کارگر حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 721 روز کار (24ماه)داشته باشد. 2-سن فرزند پسر او از 18 سال کمتر باشد ویا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل 3-در اثر بیماری یا نقص عضو(معلولیت) طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشند . 4- فرزند دختر تا قبل از ازدواج یا اشتغال مبلغ حق اوالد برای هر فرزند معادل 3برابر حداقل مزد روزانه خواهد بود.(10 درصد حداقل حقوق ماهانه)

حق اولاد :
حق اولاد (عائله مندی) برای مشمولین قانون کار: حق اولاد(عائله مندی) در صورت داشتن شرایط زیر حداکثر تا 2 فرزند قابل پرداخت است.
1-کارگر حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 721 روز کار (24ماه)داشته باشد.
2-سن فرزند پسر او از 18 سال کمتر باشد ویا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل
3-در اثر بیماری یا نقص عضو(معلولیت) طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشند .
4- فرزند دختر تا قبل از ازدواج یا اشتغال
مبلغ حق اوالد برای هر فرزند معادل 3برابر حداقل مزد روزانه خواهد بود.(10 درصد حداقل حقوق ماهانه)