شایع ترین نوع تشنج در نوزادان نوع مخفی است که به شکل آپنه، خیرگی، زبان درآوردن، پلک زدن، پا زدن ریتمیک، گر گرفتگی، lip smacking و اختلالات اتونوم نمایان می شود. @GPpoints

شایع ترین نوع تشنج در نوزادان نوع مخفی است که به شکل آپنه، خیرگی، زبان درآوردن، پلک زدن، پا زدن ریتمیک، گر گرفتگی، lip smacking و اختلالات اتونوم نمایان می شود.
@GPpoints
شایع ترین نوع تشنج در نوزادان نوع مخفی است که به شکل آپنه، خیرگی، زبان درآوردن، پلک زدن، پا زدن ریتمیک، گر گرفتگی، lip smacking و اختلالات اتونوم نمایان می شود.
@GPpoints