عوارض سفال هماتوم : *می تواند ایکتر دهد. * می تواند با شکستگی استخوانی خطی همراه باشد. *ممکن است بعد ها در آن کلسیفیکاسیون ایجاد شود. *گاهی با خونریزی ساب گالئال همراه است که این فضا تا 300 سی سی خون را در خود جای می دهد پس می تواند شوک ایجاد کند. @GPpoints

عوارض سفال هماتوم :
*می تواند ایکتر دهد.
* می تواند با شکستگی استخوانی خطی همراه باشد.
*ممکن است بعد ها در آن کلسیفیکاسیون ایجاد شود.
*گاهی با خونریزی ساب گالئال همراه است که این فضا تا 300 سی سی خون را در خود جای می دهد پس می تواند شوک ایجاد کند.
@GPpoints