🔻1. فقط چون ازدواج کرده اید انتظار رابطه جنسی داشته باشید 🔻2. همیشه در یک زمان و مکان تکراری رابطه جنسی داشته باشید 🔻3.برای رابطه جنسی خود همیشه از یک الگو پیروی کنید 🔻4. پیش از رابطه مست کنید 🔻5. فقط با هدف رابطه جنسی به همسرتان دست بزنید 🔻6. برای برقراری رابطه جنسی پیش نوازی را کنار بگذارید و فوراً بروید سر اصل مطلب! 🔻7. طی رابطه جنسی لباسهایتان را درنیاورید 🔻8. در زمان رابطه از عملکرد جنسی همسرتان انتقاد کنید 🔻9. از ظاهر همسرتان انتقاد کنید 🔻10. موقع رابطه جنسی بگذارید تلویزیون روشن بماند @drmoshaver1 🔻11. حین رابطه جنسی تلفنتان را هم جواب بدهید 🔻12. قبل از رابطه جنسی، حین رابطه جنسی، بعد از رابطه جنسی خبررسانی کنید 🔻13. تا جایی که می توانید سریع رابطه جنسی را تمام کنید، یعنی به محض اینکه ارضاء شدید 🔻14. وقتی رابطه جنسی تمام شد سریع حال و هوایتان را تغییر دهید.

🔻1. فقط چون ازدواج کرده اید انتظار رابطه جنسی داشته باشید
🔻2. همیشه در یک زمان و مکان تکراری رابطه جنسی داشته باشید
🔻3.برای رابطه جنسی خود همیشه از یک الگو پیروی کنید
🔻4. پیش از رابطه مست کنید
🔻5. فقط با هدف رابطه جنسی به همسرتان دست بزنید
🔻6. برای برقراری رابطه جنسی پیش نوازی را کنار بگذارید و فوراً بروید سر اصل مطلب!
🔻7. طی رابطه جنسی لباسهایتان را درنیاورید
🔻8. در زمان رابطه از عملکرد جنسی همسرتان انتقاد کنید
🔻9. از ظاهر همسرتان انتقاد کنید
🔻10. موقع رابطه جنسی بگذارید تلویزیون روشن بماند
@drmoshaver1
🔻11. حین رابطه جنسی تلفنتان را هم جواب بدهید
🔻12. قبل از رابطه جنسی، حین رابطه جنسی، بعد از رابطه جنسی خبررسانی کنید
🔻13. تا جایی که می توانید سریع رابطه جنسی را تمام کنید، یعنی به محض اینکه ارضاء شدید
🔻14. وقتی رابطه جنسی تمام شد سریع حال و هوایتان را تغییر دهید.