سحابی تاریک #Lynds این سحابی هنگام مشاهده در طول موج های مرئی، کاملا تاریک به نظر می رسد ولی طیف مادون قرمز نشان می دهد که توده ای متراکم از ستارگان در مراحل اولیه شکل گیری قرار دارند. @Sky_Pillars

سحابی تاریک #Lynds
این سحابی هنگام مشاهده در طول موج های مرئی، کاملا تاریک به نظر می رسد ولی طیف مادون قرمز نشان می دهد که توده ای متراکم از ستارگان در مراحل اولیه شکل گیری قرار دارند.

@Sky_Pillars
سحابی تاریک #Lynds
این سحابی هنگام مشاهده در طول موج های مرئی، کاملا تاریک به نظر می رسد ولی طیف مادون قرمز نشان می دهد که توده ای متراکم از ستارگان در مراحل اولیه شکل گیری قرار دارند.

@Sky_Pillars