حفره های تپه #Marius در ماه از زمان مشاهده این حفره های آتشفشانی که از صد تا هزار متر عمق دارند ایده سکونت بشر در زیر پوسته ماه، و محافظت آنها از نوسانات شدید حرارتی به وجود آمد. @Sky_Pillars

حفره های تپه #Marius در ماه
از زمان مشاهده این حفره های آتشفشانی که از صد تا هزار متر عمق دارند ایده سکونت بشر در زیر پوسته ماه، و محافظت آنها از نوسانات شدید حرارتی به وجود آمد.

@Sky_Pillars
حفره های تپه #Marius در ماه
از زمان مشاهده این حفره های آتشفشانی که از صد تا هزار متر عمق دارند ایده سکونت بشر در زیر پوسته ماه، و محافظت آنها از نوسانات شدید حرارتی به وجود آمد.

@Sky_Pillars