#ماده_تاریک در جهان گرانش ماده تاریک توضیح می دهد که چرا کهکشانها به سرعت چرخانده میشوند، چرا کهکشانها ستارگان را خیلی سریع میسازند، چرا لنزهای گرانشی به شدت نور را از بین میبرند و... @Sky_Pillars

#ماده_تاریک در جهان 
گرانش ماده تاریک توضیح می دهد که چرا کهکشانها به سرعت چرخانده میشوند، چرا کهکشانها ستارگان را خیلی سریع میسازند، چرا لنزهای گرانشی به شدت نور را از بین میبرند و...

@Sky_Pillars
#ماده_تاریک در جهان
گرانش ماده تاریک توضیح می دهد که چرا کهکشانها به سرعت چرخانده میشوند، چرا کهکشانها ستارگان را خیلی سریع میسازند، چرا لنزهای گرانشی به شدت نور را از بین میبرند و...

@Sky_Pillars