با توجه به تصاویر فضاپیمای کاسینی، در قطب جنوب #انسلادوس قمر بدون اتمسفر #زحل، آب در چشمه های جوشان به بالا فوران، و مجددا به صورت برف بر روی این سیاره فرو می نشیند! @Sky_Pillars

با توجه به تصاویر فضاپیمای کاسینی، در قطب جنوب #انسلادوس قمر بدون اتمسفر #زحل، آب در چشمه های جوشان به بالا فوران، و مجددا به صورت برف بر روی این سیاره فرو می نشیند!

@Sky_Pillars
با توجه به تصاویر فضاپیمای کاسینی، در قطب جنوب #انسلادوس قمر بدون اتمسفر #زحل، آب در چشمه های جوشان به بالا فوران، و مجددا به صورت برف بر روی این سیاره فرو می نشیند!

@Sky_Pillars