#گرانش زمین شتابی است که اجسام با این شتاب به سمت آن جذب می‌شوند و با G نشان داده می‌شود. مقدار تقریبی این کمیت ۹/۸۱ و معمولا به عنوان مبنای جاذبه سایر اجرام آسمانی به کار برده می‌شود. @Sky_Pillars

#گرانش زمین شتابی است که اجسام با این شتاب به سمت آن جذب می‌شوند و با G نشان داده می‌شود. مقدار تقریبی این کمیت ۹/۸۱ و معمولا به عنوان مبنای جاذبه سایر اجرام آسمانی به کار برده می‌شود.

@Sky_Pillars
#گرانش زمین شتابی است که اجسام با این شتاب به سمت آن جذب می‌شوند و با G نشان داده می‌شود. مقدار تقریبی این کمیت ۹/۸۱ و معمولا به عنوان مبنای جاذبه سایر اجرام آسمانی به کار برده می‌شود.

@Sky_Pillars