سيستم #RPG برای فضاپيماهايی است كه فراتر از مدار سياره #مشتری حركت ميكنند. در آنسوی مرزهای مشتری، پرتوهای خورشيد نميتواند انرژی لازم برای نيروی فضاپيماها را فراهم كنند. @Sky_Pillars

سيستم #RPG برای فضاپيماهايی است كه فراتر از مدار سياره #مشتری حركت ميكنند. در آنسوی مرزهای مشتری، پرتوهای خورشيد نميتواند انرژی لازم برای نيروی فضاپيماها را فراهم كنند.

@Sky_Pillars
سيستم #RPG برای فضاپيماهايی است كه فراتر از مدار سياره #مشتری حركت ميكنند. در آنسوی مرزهای مشتری، پرتوهای خورشيد نميتواند انرژی لازم برای نيروی فضاپيماها را فراهم كنند.

@Sky_Pillars