#ابر_نواختر انفجار عظیم ستارگان پرجرم است که منجر به روشن شدن در یک کهکشان برای چند ماه می شود و به این ترتیب زندگی ستاره به پایان می رسد. سحابی #خرچنگ اثر ماندگار از یک ابر نواختر است. @Sky_Pillars

#ابر_نواختر انفجار عظیم ستارگان پرجرم است که منجر به روشن شدن در یک کهکشان برای چند ماه می شود و به این ترتیب زندگی ستاره به پایان می رسد. 
سحابی #خرچنگ اثر ماندگار از یک ابر نواختر است.
@Sky_Pillars
#ابر_نواختر انفجار عظیم ستارگان پرجرم است که منجر به روشن شدن در یک کهکشان برای چند ماه می شود و به این ترتیب زندگی ستاره به پایان می رسد.
سحابی #خرچنگ اثر ماندگار از یک ابر نواختر است.
@Sky_Pillars