#کهکشان_آندرومدا همسایه‌ کهکشان راه شیری در حال بلعیدن یکی از اطرافیان خود است تصویر بالا نشان می‌دهد احتمالا در سه میلیارد سال دیگر تصادم شدیدی بین کهکشان راه شیری و آندرومدا رخ می دهد. @Sky_Pillars

#کهکشان_آندرومدا همسایه‌ کهکشان راه شیری در حال بلعیدن یکی از اطرافیان خود است تصویر بالا نشان می‌دهد احتمالا در سه میلیارد سال دیگر تصادم شدیدی بین کهکشان راه شیری و آندرومدا رخ می دهد.

@Sky_Pillars
#کهکشان_آندرومدا همسایه‌ کهکشان راه شیری در حال بلعیدن یکی از اطرافیان خود است تصویر بالا نشان می‌دهد احتمالا در سه میلیارد سال دیگر تصادم شدیدی بین کهکشان راه شیری و آندرومدا رخ می دهد.

@Sky_Pillars