منطقه #Hebes_Chasma در مریخ؛ این ناحیه در میان دره ای قرار گرفته که در حدود ۸ کیلومتر عمق دارد و کوهای میان آن تا همین ارتفاع بلندی دارند که نشان از وجود آب در گذشته های دور را دارد. @Sky_Pillars

منطقه #Hebes_Chasma در مریخ؛
 این ناحیه در میان دره ای قرار گرفته که در حدود ۸ کیلومتر عمق دارد و کوهای میان آن تا همین ارتفاع بلندی دارند که نشان از وجود آب در گذشته های دور را دارد.

@Sky_Pillars
منطقه #Hebes_Chasma در مریخ؛
این ناحیه در میان دره ای قرار گرفته که در حدود ۸ کیلومتر عمق دارد و کوهای میان آن تا همین ارتفاع بلندی دارند که نشان از وجود آب در گذشته های دور را دارد.

@Sky_Pillars