سحابی سر اسب یا #Horsehead یک سحابی تاریک در صورت فلکی #اوریون است که نزدیک به شرقی‌ترین نقطهٔ این صورت فلکی قرار گرفته ‌است و ۱۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. @Sky_Pillars

سحابی سر اسب یا #Horsehead یک سحابی تاریک در صورت فلکی #اوریون است که نزدیک به شرقی‌ترین نقطهٔ این صورت فلکی قرار گرفته ‌است و ۱۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد.
@Sky_Pillars
سحابی سر اسب یا #Horsehead یک سحابی تاریک در صورت فلکی #اوریون است که نزدیک به شرقی‌ترین نقطهٔ این صورت فلکی قرار گرفته ‌است و ۱۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد.
@Sky_Pillars