تصویر فروسرخ از سحابی #S106 که هزاران کوتوله قهوه ای کم جرم را در گاز سحابی نمایان کرده است. این سحابی حدود 2 سال نوری عرض و به فاصله 2000 سال نوری در راستای صورت فلکی #قو قرار گرفته. @Sky_Pillars

تصویر فروسرخ از سحابی #S106 که هزاران کوتوله قهوه ای کم جرم را در گاز سحابی نمایان کرده است. این سحابی حدود 2 سال نوری عرض و به فاصله 2000 سال نوری در راستای صورت فلکی #قو قرار گرفته.
@Sky_Pillars
تصویر فروسرخ از سحابی #S106 که هزاران کوتوله قهوه ای کم جرم را در گاز سحابی نمایان کرده است. این سحابی حدود 2 سال نوری عرض و به فاصله 2000 سال نوری در راستای صورت فلکی #قو قرار گرفته.
@Sky_Pillars