تصویری زیبا از صورت فلکی #اوریون این صورت فلکی دارای دو ستاره غول پیکر به نام #Rigel (ستاره آبی پایین) و #Betelgeuse (ستاره سرخ بالا) می باشد. زمان مشاهده؛ 12 شب در شرق آسمان @Sky_Pillars

تصویری زیبا از صورت فلکی #اوریون 
این صورت فلکی دارای دو ستاره غول پیکر به نام #Rigel (ستاره آبی پایین) و #Betelgeuse (ستاره سرخ بالا) می باشد.
زمان مشاهده؛ 12 شب در شرق آسمان 

@Sky_Pillars
تصویری زیبا از صورت فلکی #اوریون
این صورت فلکی دارای دو ستاره غول پیکر به نام #Rigel (ستاره آبی پایین) و #Betelgeuse (ستاره سرخ بالا) می باشد.
زمان مشاهده؛ 12 شب در شرق آسمان

@Sky_Pillars