برنامه جدی آمریکا جهت بازگشت مجدد به #ماه؛ ایالات متحده تصمیم دارد تا با احیای شورای فضایی و سرمایه‌گذاری برای بازگشت مجدد به ماه اقدام کند. @Sky_Pillars

برنامه جدی آمریکا جهت بازگشت مجدد به #ماه؛  ایالات متحده تصمیم دارد تا با احیای شورای فضایی و سرمایه‌گذاری برای بازگشت مجدد به ماه اقدام کند.

@Sky_Pillars
برنامه جدی آمریکا جهت بازگشت مجدد به #ماه؛ ایالات متحده تصمیم دارد تا با احیای شورای فضایی و سرمایه‌گذاری برای بازگشت مجدد به ماه اقدام کند.

@Sky_Pillars