همه آنچه نیاز است در مورد کاوشگر #کنجکاوی در سطح مریخ بدانید. بعد از مطالعه و آشنایی با این کاوشگر فیلم زمان پرتاب و فرود آن روی مریخ را مشاهده میکنید. لطفا مطالب رو دنبال کنید. @Sky_Pillars

همه آنچه نیاز است در مورد کاوشگر #کنجکاوی در سطح مریخ بدانید.
بعد از مطالعه و آشنایی با این کاوشگر فیلم زمان پرتاب و فرود آن روی مریخ را مشاهده میکنید.
 لطفا مطالب رو دنبال کنید.

@Sky_Pillars
همه آنچه نیاز است در مورد کاوشگر #کنجکاوی در سطح مریخ بدانید.
بعد از مطالعه و آشنایی با این کاوشگر فیلم زمان پرتاب و فرود آن روی مریخ را مشاهده میکنید.
لطفا مطالب رو دنبال کنید.

@Sky_Pillars