تصویری از درون کوله پشتی لباس فضانوردی وزن این لباس ۸۲ کیلوگرم است که در فضا به دلیل عدم وجود جاذبه به ۱۴ کیلوگرم کاهش می یابد. برای پوشیدن این لباسها باید ۲۵ مرحله مختلف را انجام داد! @Sky_Pillars

تصویری از درون کوله پشتی لباس فضانوردی
وزن این لباس ۸۲ کیلوگرم است که در فضا به دلیل عدم وجود جاذبه به ۱۴ کیلوگرم کاهش می یابد.
برای پوشیدن این لباسها باید ۲۵ مرحله مختلف را انجام داد!

@Sky_Pillars
تصویری از درون کوله پشتی لباس فضانوردی
وزن این لباس ۸۲ کیلوگرم است که در فضا به دلیل عدم وجود جاذبه به ۱۴ کیلوگرم کاهش می یابد.
برای پوشیدن این لباسها باید ۲۵ مرحله مختلف را انجام داد!

@Sky_Pillars