کهکشان #آندرومدا نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری است فاصله این کهکشان از زمین دو میلیون و پانصد هزار سال نوری است، لذا با نگاه به این کهکشان رخ داد 2.5 میلیون سال قبل را میبینیم. @Sky_Pillars

کهکشان #آندرومدا نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری است فاصله این کهکشان از زمین دو میلیون و پانصد هزار سال نوری است، لذا با نگاه به این کهکشان رخ داد 2.5 میلیون سال قبل را میبینیم. 

@Sky_Pillars
کهکشان #آندرومدا نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری است فاصله این کهکشان از زمین دو میلیون و پانصد هزار سال نوری است، لذا با نگاه به این کهکشان رخ داد 2.5 میلیون سال قبل را میبینیم.

@Sky_Pillars