مفهوم #سال_نوری حدود 500 ثانیه یا 8.33 دقیقه طول میکشد تا نور خورشید مسافت 150 میلیون کیلومتر را طی کرده و به زمین برسد لذا فاصله زمین تا خورشید 8.33 دقیقه نوری است. @Sky_Pillars

مفهوم #سال_نوری
حدود 500 ثانیه یا 8.33  دقیقه طول میکشد تا نور خورشید مسافت 150 میلیون کیلومتر را طی کرده و به زمین برسد لذا فاصله زمین تا خورشید 8.33 دقیقه نوری است.

@Sky_Pillars
مفهوم #سال_نوری
حدود 500 ثانیه یا 8.33 دقیقه طول میکشد تا نور خورشید مسافت 150 میلیون کیلومتر را طی کرده و به زمین برسد لذا فاصله زمین تا خورشید 8.33 دقیقه نوری است.

@Sky_Pillars