تصویری زیبا از سحابی عروس دریایی در فاصله 5000 سال نوری از زمین که از بقایای انفجار یک ابر نواختری به نام IC 443 تشکیل شده است این تصویر قطر 300 سال نوری از کیهان را نشان میدهد. @Sky_Pillars

تصویری زیبا از سحابی عروس دریایی در فاصله 5000 سال نوری از زمین که از بقایای انفجار یک ابر نواختری به نام IC 443 تشکیل شده است این تصویر قطر 300 سال نوری از کیهان را نشان میدهد.

@Sky_Pillars
تصویری زیبا از سحابی عروس دریایی در فاصله 5000 سال نوری از زمین که از بقایای انفجار یک ابر نواختری به نام IC 443 تشکیل شده است این تصویر قطر 300 سال نوری از کیهان را نشان میدهد.

@Sky_Pillars