در زیر سطح #اروپا، قمر یخی سیاره‌ مشتری، اقیانوس‌هایی وجود دارد که احتمال داده می‌شود گونه‌های ساده‌ حیات در آن ‌جا وجود داشته باشند. ناسا ماموریت ویژه ای برای سفر به #اروپا دارد. @Sky_Pillars

در زیر سطح #اروپا، قمر یخی سیاره‌ مشتری، اقیانوس‌هایی وجود دارد که احتمال داده می‌شود گونه‌های ساده‌ حیات در آن ‌جا وجود داشته باشند. ناسا ماموریت ویژه ای برای سفر به #اروپا دارد.

@Sky_Pillars
در زیر سطح #اروپا، قمر یخی سیاره‌ مشتری، اقیانوس‌هایی وجود دارد که احتمال داده می‌شود گونه‌های ساده‌ حیات در آن ‌جا وجود داشته باشند. ناسا ماموریت ویژه ای برای سفر به #اروپا دارد.

@Sky_Pillars