علت فعالیت آتشفشانی بیش از حد #آیو انرژی و اثر جزر و مدی مشتری و سایر اقمار گالیله‌ای این سیاره بر این قمر است که آن را به جهنمی در منظومه شمسی تبدیل کرده است. @Sky_Pillars

علت فعالیت آتشفشانی بیش از حد #آیو انرژی و اثر جزر و مدی مشتری و سایر اقمار گالیله‌ای این سیاره بر این قمر است که آن را به جهنمی در منظومه شمسی تبدیل کرده است. 

@Sky_Pillars
علت فعالیت آتشفشانی بیش از حد #آیو انرژی و اثر جزر و مدی مشتری و سایر اقمار گالیله‌ای این سیاره بر این قمر است که آن را به جهنمی در منظومه شمسی تبدیل کرده است.

@Sky_Pillars