عظمت #مشتری در برابر قمر #آیو آیو یکی از نزدیکترین قمرهای مشتری میباشد که قطری برابر 3600 کیلومتر ( اندازه کره ماه) دارد و حدود 400 آتشفشان فعال در آن وجود دارد . @Sky_Pillars

عظمت #مشتری در برابر قمر #آیو
آیو یکی از نزدیکترین قمرهای مشتری میباشد که قطری برابر 3600 کیلومتر ( اندازه کره ماه) دارد و حدود 400 آتشفشان فعال در آن وجود دارد .

@Sky_Pillars
عظمت #مشتری در برابر قمر #آیو
آیو یکی از نزدیکترین قمرهای مشتری میباشد که قطری برابر 3600 کیلومتر ( اندازه کره ماه) دارد و حدود 400 آتشفشان فعال در آن وجود دارد .

@Sky_Pillars