همکاران ار جمند . اگر در کار بالینی خود به کیس جالبی برحوردید خواهشمند است تصاویر کیس مورد نظر را با ذکر شرح حال کیس و مشکل اصلی کیس و را هکار های درمانی تان را برای ما به آدرس botox.gel@gmail.com ارسال نمایید .تا به نام خودتان جهت اطلاع همکاران دیگر در این کانال ارایه نماییم . اگر سوالی نیز در این زمینه ها مطرح می نمایید می توانیم در مورد آن بحث نماییم . با تشکر از مشارکت شما در ارتقای دانش بالینی همکاران پزشک.

همکاران ار جمند . اگر در کار بالینی خود به کیس جالبی برحوردید خواهشمند است تصاویر کیس مورد نظر را با ذکر شرح حال کیس و مشکل اصلی کیس و را هکار های درمانی تان را برای ما به آدرس [email protected] ارسال نمایید .تا به نام خودتان جهت اطلاع همکاران دیگر در این کانال ارایه نماییم . اگر سوالی نیز در این زمینه ها مطرح می نمایید می توانیم در مورد آن بحث نماییم . با تشکر از مشارکت شما در ارتقای دانش بالینی همکاران پزشک.