فهرست مطالب مقدمه چاپ اول/1 پیشگفتار / 3 فصل اول:/ 7 - تعریف هیپنوتیزم / تاریخچه/ مغز، خودآگاه وناخودآگاه/ خواب، بیداری ، هیپنوتیزم وتفاوت آنها/- امواج مغز و هیپنوتیزم/- ارتباط ذهن و بدن/ نظریه های هیپنوتیزم /رابطه هیپنوتیزم با یوگا، مدیتیشن و TM/ فصل دوم:/31 -کاربرد هیپنوتیزم/-موارد ممنوعیت هیپنوتیزم/-باورهای نادرست در مورد /یپنوتیزم/-اصول اخلاقی فصل سوم/ 43 ارکان هیپنوتیزم:/-تمرکز/-انفکاک/-تلقین/مراحل کلی هیپنوتیزم/-القاء/-/عمیق سازی/-تلقین/-خاتمه/میزان هیپنوتیزم پذیری:/عوامل تاثیرگذار برمیزان هیپنوتیزم پذیری/مقدمات لازم برای انجام هیپنوتیزم/-محیط درمانگر/ فصل چهارم:/57 - مقدمه /-تستهای مختلف برای بررسی هیپنوتیزم پذیری افراد/آزمون انگشت/آزمون پاندول/آزمون حرکات دستان/آزمون تمرین وضعیتی/آزمون به هم چسبیدن دستها/ فصل پنجم: /71 مرحله القاء/شیوه های القاء/-شیوه مستقیم/شیوه غیر مستقیم/روش کلی کار برای افرادمقاوم (A)و NA (تلقین پذیر)/متن القائات:/الف: القائات مربوط به افراد NA (تلقین پذیر)/ب: القائات افراد مقاوم (A)/1.انتخاب نام/2. موقعیت جغرافیایی/3.تخته سفید/ مرحله القاء: فصل ششم:/95 مرحله عمیق سازی/خلسه/عمق خلسه/درجات عمق هیپنوز/اصل تاًیید خلسه آزمون سنجش عمق/ا-آزمون دیزی/2-آزمون چوب خط/3-آزمون دست مغناطیس/روش های عمیق سازی/آسانسور /ابرها در آسمان/پله ها/مسیر رو به ساحل/آبشار/پدیده های هیپنوتیزم/1.کاتالپسی/2.افزایش حافظه/3.فراموشی(آمنزیا)/4.بی حسی- بی دردی/5.افزایش حس/6.فعالیت فکری – حرکتی/7.فعالیتهای حسی- حرکتی/9.سومنامبولیزم/10.توهم/ 11.سیر قهقرایی به گذشته/12.سیر پیشرونده در زمان/13.اختلال در ادراک زمان/14.القاء رویا/15.گسستگی ذهنی فصل هفتم/119 مرحله 3:ارائه تلقینات/اصول تلقینات هیپنوتیزم/ایجاد رابطه حسنه، تفاهم و حس همکاری/قانون اثر معکوس/اصل تقریبهای متوالی/ایجاد انتظار مثبت: 1- ایجاد انتظار مثبت:/اصل تلقین مثبت/قانون توجه متمرکز:/اصل پاداش مثبت:/ فصل هشتم:"/127 مرحله هشیار سازی(خاتمه)/عوارض جانبی هیپنوتیزم/خود هیپنوتیزم/

فهرست مطالب
مقدمه چاپ اول/1
پیشگفتار / 3
فصل اول:/ 7
- تعریف هیپنوتیزم / تاریخچه/ مغز، خودآگاه وناخودآگاه/ خواب، بیداری ، هیپنوتیزم وتفاوت آنها/- امواج مغز و هیپنوتیزم/- ارتباط ذهن و بدن/ نظریه های هیپنوتیزم /رابطه هیپنوتیزم با یوگا، مدیتیشن و TM/
فصل دوم:/31
-کاربرد هیپنوتیزم/-موارد ممنوعیت هیپنوتیزم/-باورهای نادرست در مورد /یپنوتیزم/-اصول اخلاقی
فصل سوم/ 43
ارکان هیپنوتیزم:/-تمرکز/-انفکاک/-تلقین/مراحل کلی هیپنوتیزم/-القاء/-/عمیق سازی/-تلقین/-خاتمه/میزان هیپنوتیزم پذیری:/عوامل تاثیرگذار برمیزان هیپنوتیزم پذیری/مقدمات لازم برای انجام هیپنوتیزم/-محیط
درمانگر/
فصل چهارم:/57
- مقدمه /-تستهای مختلف برای بررسی هیپنوتیزم پذیری افراد/آزمون انگشت/آزمون پاندول/آزمون حرکات دستان/آزمون تمرین وضعیتی/آزمون به هم چسبیدن دستها/
فصل پنجم: /71
مرحله القاء/شیوه های القاء/-شیوه مستقیم/شیوه غیر مستقیم/روش کلی کار برای افرادمقاوم (A)و NA (تلقین پذیر)/متن القائات:/الف: القائات مربوط به افراد NA (تلقین پذیر)/ب: القائات افراد مقاوم (A)/1.انتخاب نام/2. موقعیت جغرافیایی/3.تخته سفید/ مرحله القاء:
فصل ششم:/95
مرحله عمیق سازی/خلسه/عمق خلسه/درجات عمق هیپنوز/اصل تاًیید خلسه
آزمون سنجش عمق/ا-آزمون دیزی/2-آزمون چوب خط/3-آزمون دست مغناطیس/روش های عمیق سازی/آسانسور /ابرها در آسمان/پله ها/مسیر رو به ساحل/آبشار/پدیده های هیپنوتیزم/1.کاتالپسی/2.افزایش حافظه/3.فراموشی(آمنزیا)/4.بی حسی- بی دردی/5.افزایش حس/6.فعالیت فکری – حرکتی/7.فعالیتهای حسی- حرکتی/9.سومنامبولیزم/10.توهم/
11.سیر قهقرایی به گذشته/12.سیر پیشرونده در زمان/13.اختلال در ادراک زمان/14.القاء رویا/15.گسستگی ذهنی
فصل هفتم/119
مرحله 3:ارائه تلقینات/اصول تلقینات هیپنوتیزم/ایجاد رابطه حسنه، تفاهم و حس همکاری/قانون اثر معکوس/اصل تقریبهای متوالی/ایجاد انتظار مثبت:
1- ایجاد انتظار مثبت:/اصل تلقین مثبت/قانون توجه متمرکز:/اصل پاداش مثبت:/
فصل هشتم:"/127
مرحله هشیار سازی(خاتمه)/عوارض جانبی هیپنوتیزم/خود هیپنوتیزم/