تایید داروی جدید: داروی جدید دروکسی دوپا که به شکل کپسول است،برای درمان کم فشاری خون ارتوستاتیک نوروژنیک مرتبط با بیماری پارکینسون،اتروفی چند سیستمی و نارسایی اتونومیک خالص،از سوی سازمان غذا وداروی امریکا در مرحله تایید قرار گرفت. این تاییدیه بر اساس دو کارازمایی بالینی در بیمارانی است که به مدت 2هفته دروکسی دوپا دریافت کردند ودر انها علایم(از جمله گیحی،احساس سبکی سر،احساس سنکوپ)در مقایسه با افرادی که دارونما دریافت میکردند،کاهش داشت.شایع ترین عوارض جانبی این دارو سردرد،گیجی و تهوع بود. این دارو حاوی برچسب هشدار در مورد افزایش خطر فشار خون در وضعیت خوابیده به پشت است.از این رو باید به بیماران خاطرنشان کرد هنگام خوابیدن،سر و قسمتهای پایین بدن را بالاتر نگه دارند.علاوه براین فشارخون بابد قبل از استفاده از دارو و در وضعیت خوابیده به پشت کنترل شود.یکی از اعضای FDA معتقد است باتوجه به ابهامات موجود در مورد کارایی این دارو،روند تایید آن پیچیده است. FDA News Release Feb 18,2014.

تایید داروی جدید:
داروی جدید دروکسی دوپا که به شکل کپسول است،برای درمان کم فشاری خون ارتوستاتیک نوروژنیک مرتبط با بیماری پارکینسون،اتروفی چند سیستمی و نارسایی اتونومیک خالص،از سوی سازمان غذا وداروی امریکا در مرحله تایید قرار گرفت.
این تاییدیه بر اساس دو کارازمایی بالینی در بیمارانی است که به مدت 2هفته دروکسی دوپا دریافت کردند ودر انها علایم(از جمله گیحی،احساس سبکی سر،احساس سنکوپ)در مقایسه با افرادی که دارونما دریافت میکردند،کاهش داشت.شایع ترین عوارض جانبی این دارو سردرد،گیجی و تهوع بود.
این دارو حاوی برچسب هشدار در مورد افزایش خطر فشار خون در وضعیت خوابیده به پشت است.از این رو باید به بیماران خاطرنشان کرد هنگام خوابیدن،سر و قسمتهای پایین بدن را بالاتر نگه دارند.علاوه براین فشارخون بابد قبل از استفاده از دارو و در وضعیت خوابیده به پشت کنترل شود.یکی از اعضای FDA معتقد است باتوجه به ابهامات موجود در مورد کارایی این دارو،روند تایید آن پیچیده است.
FDA News Release Feb 18,2014.