بریدگی ها و اقدامات اولیه بریدگی ها و اقدامات اولیه بريده شدن عضوي از بدن در اثر برخورد با وسايل برنده آشپزخانه يا ابزار كارگاه و امثال آن و بروز خونريزي ، يكي از رايج ترين حوادثي است كه ممكن است براي هركسي رخ دهد . گاه شدت جراحات حاصله به حدي است كه هم موجب وحشت مجروح و هم ترس ديگران مي شود . اصولا در چنين مواقعي فرد مراقب بيمار، حتي الامكان بايد بر وحشت خود غلبه كند و با خونسردي در جستجوي راه حلي مناسب كمك به مصدوم برآيد و در صورتي كه با كمكهاي اوليه آشنايي ندارد ، از دست زدن به كارهايي كه ممكن است صدمات وارده به فرد را تشديد نمايد ، خودداري كند . طريقه ساده كنترل خونريزي بدون توجه به شدت و چگونگي ۱ـ با استفاده از گاز پانسمان يا پارچه تميز تا شده بطور مستقيم بر روي محل زخم فشار وارد كنيد . اگر پارچه ضخيم تر باشد ، بهتر است . پارچه را تا وقتي كه خونريزي متوقف نشده باشد ، از روي زخم برنداريد . حتي اگر آغشته به خون شده باشد چند لايه پارچه تميز ديگر روي آن قرار دهيد و همچنان مستقيم بر محل خونريزي فشار وارد كنيد تا خون بند بيايد . ۲ـ براي كنترل خونريزي ، هم محل آسيب ديده را به سمت بالاي قلب بلند كنيد و فشار مستقيم به آن وارد نماييد . ۳ـ محل خونريزي را حتي الامكان طوري بالا بياوريد كه بالاتر از سطح قلب قرار گيرد . اين كار جاري شدن خون را به سمت محل آسيب ديده ، آهسته تر مي كند و موجب تسريع در لخته شدن خون محل زخم مي شود . هيچوقت براي جلوگيري از خونريزي ، بالاي محل جراحت را با پارچه يا شريان بند محكم نبنديد ، زيرا اين كار بسيار خطرناك است و امكان دارد موجب نرسيدن خون به قسمت مجروح بدن و درنتيجه ضايع شدن كامل ‌آن قسمت شود كه گاه تنها چاره چنين ضايعاتي ، قطع عضو مزبور با عمل جراحي است . در مورد قطع شدن عضوي از بدن در اثر وقوع يك حادثه يا خونريزي بسيار شديد در قسمتي از بدن ، نيز مراقبتهاي اوليه بايد به همان صورتي كه هنگام بروز هر خونريزي شديد ديگر عمل مي شود ، انجام گيرد . به اضافه اين توصيه كه عضو قطع شده به منظور احتمال پيوند مجدد آن به بدن بايد مورد حفاظت قرار گيرد . براي اين كار عضو مذكور را در يك گاز پانسمان استريل يا پارچه تميز پيچيده و آن را با آب كاملا تميز مرطوب كنيد . آنگاه عضو مزبور را در يك كيسه پلاستيكي تميز قرار داده كيسه را ببنديد و اين كيسه را در كيسه پلاستيكي ديگري حاوي يخ يا ترجیحاً آب يخ جاي دهيد

بریدگی ها و اقدامات اولیه
بریدگی ها و اقدامات اولیه

بريده شدن عضوي از بدن در اثر برخورد با وسايل برنده آشپزخانه يا ابزار كارگاه و امثال آن و بروز خونريزي ، يكي از رايج ترين حوادثي است كه ممكن است براي هركسي رخ دهد . گاه شدت جراحات حاصله به حدي است كه هم موجب وحشت مجروح و هم ترس ديگران مي شود . اصولا در چنين مواقعي فرد مراقب بيمار، حتي الامكان بايد بر وحشت خود غلبه كند و با خونسردي در جستجوي راه حلي مناسب كمك به مصدوم برآيد و در صورتي كه با كمكهاي اوليه آشنايي ندارد ، از دست زدن به كارهايي كه ممكن است صدمات وارده به فرد را تشديد نمايد ، خودداري كند .

طريقه ساده كنترل خونريزي بدون توجه به شدت و چگونگي

۱ـ با استفاده از گاز پانسمان يا پارچه تميز تا شده بطور مستقيم بر روي محل زخم فشار وارد كنيد . اگر پارچه ضخيم تر باشد ، بهتر است
. پارچه را تا وقتي كه خونريزي متوقف نشده باشد ، از روي زخم برنداريد . حتي اگر آغشته به خون شده باشد چند لايه پارچه تميز ديگر روي آن قرار دهيد و همچنان مستقيم بر محل خونريزي فشار وارد كنيد تا خون بند بيايد . ۲ـ براي كنترل خونريزي ، هم محل آسيب ديده را به سمت بالاي قلب بلند كنيد و فشار مستقيم به آن وارد نماييد

. ۳ـ محل خونريزي را حتي الامكان طوري بالا بياوريد كه بالاتر از سطح قلب قرار گيرد . اين كار جاري شدن خون را به سمت محل آسيب ديده ، آهسته تر مي كند و موجب تسريع در لخته شدن خون محل زخم مي شود

. هيچوقت براي جلوگيري از خونريزي ، بالاي محل جراحت را با پارچه يا شريان بند محكم نبنديد ، زيرا اين كار بسيار خطرناك است و امكان دارد موجب نرسيدن خون به قسمت مجروح بدن و درنتيجه ضايع شدن كامل ‌آن قسمت شود كه گاه تنها چاره چنين ضايعاتي ، قطع عضو مزبور با عمل جراحي است . در مورد قطع شدن عضوي از بدن در اثر وقوع يك حادثه يا خونريزي بسيار شديد در قسمتي از بدن ، نيز مراقبتهاي اوليه بايد به همان صورتي كه هنگام بروز هر خونريزي شديد ديگر عمل مي شود ، انجام گيرد

. به اضافه اين توصيه كه عضو قطع شده به منظور احتمال پيوند مجدد آن به بدن بايد مورد حفاظت قرار گيرد . براي اين كار عضو مذكور را در يك گاز پانسمان استريل يا پارچه تميز پيچيده و آن را با آب كاملا تميز مرطوب كنيد

. آنگاه عضو مزبور را در يك كيسه پلاستيكي تميز قرار داده كيسه را ببنديد و اين كيسه را در كيسه پلاستيكي ديگري حاوي يخ يا ترجیحاً آب يخ جاي دهيد