رمز گشایی از نام تجارتی آمینو گلوتتیمید(سیتادرن). سلام و عرض ادب. اگر مکانیسم آمینوگلوتتیمید(سیتادرن) از شما سوال شود؛آیا فی البداهه می توانید هر دو مکانیسم آن را بیان کنید؟ اگر نه؛؛ پس به رمزگشایی از نام تجارتی آمینوگلوتتیمید خوب توجه فرمایید: مقدمه: سیتوکروم P450 :اصلی ترین آنزیم در سنتز استروییدهای کورتکس آدرنال است که کلسترول را به پرگننولون تبدیل می کند.اگر این آنزیم مهار شود تولید گلوکوکورتیکوییدها؛مینرالوکورتیکوییدها؛استروژنها؛پروژستین ها و آندروژنها متوقف می شود.گویی غده ی آدرنال را از جا کنده باشیم( آدرنالکتومی).آمینوگلوتتیمید با مهار آنزیم "سیتوکروم P450" تولید تمام این هورمونها را مهار می کند.کاربرد این دارو ،به "آدرنالکتومی فارماکولوژیک" تعبیر می شود. آروماتاز:در زنان پره منوپوزال مسول ساخت استروژن ها از آندروژنها در تخمدان است و در زنان پست منوپوزال عمدتا در سنتز استروژن در کورتکس آدرنال نقش دارد.آمینوگلوتتیمد با مهار آنزیم "آروماتاز"تولید استروژنها را مهار می کند. رمز ها گشوده شد به شرح زیر: CYTADREN CYT/A/DREN CYT=CYTOCHROM P450 اشاره به مهار سیتوکروم P450توسط آمینوگلوتتیمید و تعطیلی رسمی آدرنال. A=AROMATASE اشاره به دومین آنزیمی که توسط آمینوگلوتتیمید مهار می شود. DREN=ADRENAL اشاره به غده ی فوق کلیوی یعنی محل اثر اصلی آمینوگلوتتیمید. با توجه به مکانیسم؛قابل انتظار است که آمینوگلوتتیمید در درمان سندرم کوشینگ،سرطان پستان و سرطان پروستات مصرف شود. باسپاس:دکترنمازی بروجردی.

رمز گشایی از نام تجارتی آمینو گلوتتیمید(سیتادرن).

سلام و عرض ادب.
اگر مکانیسم آمینوگلوتتیمید(سیتادرن) از شما سوال شود؛آیا فی البداهه می توانید هر دو مکانیسم آن را بیان کنید؟
اگر نه؛؛ پس به رمزگشایی از نام تجارتی آمینوگلوتتیمید خوب توجه فرمایید:

مقدمه:
سیتوکروم P450 :اصلی ترین آنزیم در سنتز استروییدهای کورتکس آدرنال است که کلسترول را به پرگننولون تبدیل می کند.اگر این آنزیم مهار شود تولید گلوکوکورتیکوییدها؛مینرالوکورتیکوییدها؛استروژنها؛پروژستین ها و آندروژنها متوقف می شود.گویی غده ی آدرنال را از جا کنده باشیم( آدرنالکتومی).آمینوگلوتتیمید با مهار آنزیم "سیتوکروم P450" تولید تمام این هورمونها را مهار می کند.کاربرد این دارو ،به "آدرنالکتومی فارماکولوژیک" تعبیر می شود.
آروماتاز:در زنان پره منوپوزال مسول ساخت استروژن ها از آندروژنها در تخمدان است و در زنان پست منوپوزال عمدتا در سنتز استروژن در کورتکس آدرنال نقش دارد.آمینوگلوتتیمد با مهار آنزیم "آروماتاز"تولید استروژنها را مهار می کند.
رمز ها گشوده شد به شرح زیر:

CYTADREN

CYT/A/DREN

CYT=CYTOCHROM P450
اشاره به مهار سیتوکروم P450توسط آمینوگلوتتیمید و تعطیلی رسمی آدرنال.

A=AROMATASE
اشاره به دومین آنزیمی که توسط آمینوگلوتتیمید مهار می شود.

DREN=ADRENAL
اشاره به غده ی فوق کلیوی یعنی محل اثر اصلی آمینوگلوتتیمید.

با توجه به مکانیسم؛قابل انتظار است که آمینوگلوتتیمید در درمان سندرم کوشینگ،سرطان پستان و سرطان پروستات مصرف شود.
باسپاس:دکترنمازی بروجردی.