کد 500 (درمان های دارویی): 501- والپروات 502- لیتیوم 503- داروهای ضدپسیکوز نسل اول A و B 504- داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین 505- بنزودیازپین ها A و B

کد 500 (درمان های دارویی):
501- والپروات
502- لیتیوم
503- داروهای ضدپسیکوز نسل اول A و B
504- داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
505- بنزودیازپین ها
A و B