کد 400 (رواندرمانی): 401- رواندرمانی اختلال دوقطبی 402- رواندرمانی مراجع محور 403- مصاحبه انگیزشی A و B 404- رفتاردرمانی A و B 405- رواندرمانی عقلانی عاطفی رفتاری
کد 400 (رواندرمانی):
401- رواندرمانی اختلال دوقطبی
402- رواندرمانی مراجع محور
403- مصاحبه انگیزشی A و B
404- رفتاردرمانی A و B
405- رواندرمانی عقلانی عاطفی رفتاری