کد100(طب اعتیاد) شامل: 101- اعتیاد: نگاهی به اصول اولیه 102- اعتیاد: مسئله تغییر/سیر اعتیاد 103- مواد افیونی 104- مواد محرک 105- درد در مصرف مواد مخدر و متادون 106- مراحل درمان نگهدارنده با متادون A و B 107- سم زدایی مواد افیونی A و B 108- وسوسه 109- حشیش 110- الکل A و B 111- توهم زاها 112 - نیکوتین و سیگار A و B 113- مداخلات روانشناختی پایه در اعتیاد A و B 114- همبودی اختلالات روانپزشکی و اعتیاد
کد100(طب اعتیاد) شامل:
101- اعتیاد: نگاهی به اصول اولیه
102- اعتیاد: مسئله تغییر/سیر اعتیاد
103- مواد افیونی
104- مواد محرک
105- درد در مصرف مواد مخدر و متادون
106- مراحل درمان نگهدارنده با متادون A و B
107- سم زدایی مواد افیونی A و B
108- وسوسه
109- حشیش
110- الکل A و B
111- توهم زاها
112 - نیکوتین و سیگار A و B
113- مداخلات روانشناختی پایه در اعتیاد A و B
114- همبودی اختلالات روانپزشکی و اعتیاد