دکتر علی خرم استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل با بیان این مطلب گفت: «به لحاظ بین المللی هم باید گفت اگر ما تصمیم گرفته ایم پرونده هسته ای خود را به سرانجام برسانیم و تحریم ها را برداریم و روابط خود را با جهان احیاء کنیم و مسائل منطقه ای را حل و فصل کنیم باید لباس کسی را بپوشیم که می خواهد وارد جامعه بین المللی شود و تعامل سازنده انجام دهد.» وی افزود:‌ «لذا اگر ملاک ما اینها باشد طرح اینگونه انتقادات نسبت به دست دادن آقای ظریف و اوباما اشتباه است؛ چرا که نمی شود پوشیه زد و وارد جلسه شد و گفت ما با کسی دست نمی دهیم و رابطه برقرار نمی کنیم اما می خواهیم تمام مسائل مان حل شود!» این کارشناس مسائل بین الملل اظهار کرد:‌ «الفبای روابط بین الملل ارتباط داشتن، سلام کردن و رابطه تلفنی داشتن است؛ حتی اگر ما با آن کشور در جنگ باشیم.» وی ادامه داد: «آقای ظریف دقیقا آنچه را که باید در صحنه بین المللی انجام دهد نه کم و نه بیش انجام می دهد. اگر کسی فکر می کند آقای ظریف باید پوشیه بزند و وارد جلسات شود و با کسی دست ندهد اما در عین حال پرونده هسته ای و دیگر مسائل مان را حل کنیم اشتباه می کند. لذا به نظر من طرح اینگونه انتقادات صرفا به دلیل عوام فریبی و ایجاد مشکل در کار آقای ظریف و روحانی است.»💠⚫️

دکتر علی خرم استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل با بیان این مطلب گفت: «به لحاظ بین المللی هم باید گفت اگر ما تصمیم گرفته ایم پرونده هسته ای خود را به سرانجام برسانیم و تحریم ها را برداریم و روابط خود را با جهان احیاء کنیم و مسائل منطقه ای را حل و فصل کنیم باید لباس کسی را بپوشیم که می خواهد وارد جامعه بین المللی شود و تعامل سازنده انجام دهد.»

وی افزود:‌ «لذا اگر ملاک ما اینها باشد طرح اینگونه انتقادات نسبت به دست دادن آقای ظریف و اوباما اشتباه است؛ چرا که نمی شود پوشیه زد و وارد جلسه شد و گفت ما با کسی دست نمی دهیم و رابطه برقرار نمی کنیم اما می خواهیم تمام مسائل مان حل شود!»

این کارشناس مسائل بین الملل اظهار کرد:‌ «الفبای روابط بین الملل ارتباط داشتن، سلام کردن و رابطه تلفنی داشتن است؛ حتی اگر ما با آن کشور در جنگ باشیم.»

وی ادامه داد: «آقای ظریف دقیقا آنچه را که باید در صحنه بین المللی انجام دهد نه کم و نه بیش انجام می دهد. اگر کسی فکر می کند آقای ظریف باید پوشیه بزند و وارد جلسات شود و با کسی دست ندهد اما در عین حال پرونده هسته ای و دیگر مسائل مان را حل کنیم اشتباه می کند. لذا به نظر من طرح اینگونه انتقادات صرفا به دلیل عوام فریبی و ایجاد مشکل در کار آقای ظریف و روحانی است.»💠⚫️