اصلا رسمه مولفين كتاب رو امضا ميكنند و هديه ميدهند😊

اصلا رسمه مولفين كتاب رو امضا ميكنند و هديه ميدهند😊