در ضمن یادآور میشوم مطالب گروه بعد از 2 هفته پاک میشود و دوستان میتوانند در صورت نیاز آگهی قرار دهند . و دوستان جویای کار لطفا روزهای گذشته را نیز مرور کنند.

در ضمن یادآور میشوم مطالب گروه بعد از 2 هفته پاک میشود و دوستان میتوانند در صورت نیاز آگهی قرار دهند .و دوستان جویای کار لطفا روزهای گذشته را نیز مرور کنند.