ببخشیدmcv کمتر از نرمال زده مشکل نداره،میشه بگید چی هست

ببخشیدmcv کمتر از نرمال زده مشکل نداره،میشه بگید چی هست