سلام کسی میدونه IGF2چیه یا چه عوارضی داره؟؟
سلام کسی میدونه IGF2چیه یا چه عوارضی داره؟؟
سلام کسی میدونه IGF2چیه یا چه عوارضی داره؟؟
پپتید مشابه هورمون رشد