دکتر یه خانم همسایه ما که پلاکت خونش فقط15بود تبریز بستری شده خوب میشه بهش خون پلاکت زدن آیا امید به زندگی هست براش
دکتر یه خانم همسایه ما که پلاکت خونش فقط15بود تبریز بستری شده خوب میشه بهش خون پلاکت زدن آیا امید به زندگی هست براش