👌4 کار خطرناکی که پس و پيش از صرف دارو نباید انجام داد آشنا شويد 🔹دوش گرفتن با آب گرم 🔹باز کردن پوشش کپسول 🔹مصرف دارو همراه با آب میوه 🔹مصرف هم زمان داروها
👌4 کار خطرناکی که پس و پيش از صرف دارو نباید انجام داد آشنا شويد

🔹دوش گرفتن با آب گرم

🔹باز کردن پوشش کپسول

🔹مصرف دارو همراه با آب میوه

🔹مصرف هم زمان داروها
👌4 کار خطرناکی که پس و پيش از صرف دارو نباید انجام داد آشنا شويد

🔹دوش گرفتن با آب گرم

🔹باز کردن پوشش کپسول

🔹مصرف دارو همراه با آب میوه

🔹مصرف هم زمان داروها