🌀 7 دشمن برای ستون فقرات شما شکم بزرگ بد خوابیدن بغل کردن بچه‌ها نشستن چهار زانو یا دو زانو ایستادن طولانی بلند کردن جسم سنگین
🌀 7 دشمن برای ستون فقرات شما
 شکم بزرگ
  
بد خوابیدن

 بغل کردن بچه‌ها

 نشستن چهار زانو یا دو زانو 

 ایستادن طولانی

 بلند کردن جسم سنگین
🌀 7 دشمن برای ستون فقرات شما
شکم بزرگ

بد خوابیدن

بغل کردن بچه‌ها

نشستن چهار زانو یا دو زانو

ایستادن طولانی

بلند کردن جسم سنگین