انشالله دوباره برگزار میکنیم، اینبار هدفمند، با تعریف پروژه واقعی و مبتنی بر کسب و کار، و با سطح خیلی بالاتر

انشالله دوباره برگزار میکنیم، اینبار هدفمند، با تعریف پروژه واقعی و مبتنی بر کسب و کار، و با سطح خیلی بالاتر
انشالله دوباره برگزار میکنیم، اینبار هدفمند، با تعریف پروژه واقعی و مبتنی بر کسب و کار، و با سطح خیلی بالاتر
عالیه، تشکر