آره شما گریدر استاد ستوده بودید فک کنم من جمشیدی هستم سه سال پیش فک کنم شما برنامه های مارو چک میکردید نمره میدادید😁

آره
شما گریدر استاد ستوده بودید فک کنم
من جمشیدی هستم سه سال پیش فک کنم شما برنامه های مارو چک میکردید نمره میدادید😁
آره
شما گریدر استاد ستوده بودید فک کنم
من جمشیدی هستم سه سال پیش فک کنم شما برنامه های مارو چک میکردید نمره میدادید😁
نمره نمیدادم البته 😉😉😄😄😄
نمره نمیدادم البته 😉😉😄😄😄
یه دستی داشتید دیگه😉
نمره نمیدادم البته 😉😉😄😄😄
ostad setode vaqean joze asatidi bood ke be hozey tadrisesh mosalat bood