من زیاد طراحی وب نکردم اما عاشق دنیای وب هستم. هر روز چند ساعتی صرف گشت و گذار میکنم. فریمورکهای مختلف، ابزارهای مختلف، و رویکردهای مختلف رو بررسی میکنم

من زیاد طراحی وب نکردم اما عاشق دنیای وب هستم. هر روز چند ساعتی صرف گشت و گذار میکنم. فریمورکهای مختلف، ابزارهای مختلف، و رویکردهای مختلف رو بررسی میکنم
من زیاد طراحی وب نکردم اما عاشق دنیای وب هستم. هر روز چند ساعتی صرف گشت و گذار میکنم. فریمورکهای مختلف، ابزارهای مختلف، و رویکردهای مختلف رو بررسی میکنم
خیلی جالبن